Syvum Home Page
  Teasers   IQ Tests   GMAT   GRE   GK   C++   Chemistry   Biology   Recipes   Search

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin)

Learn Chinese (Pinyin) Vocabulary with Word Games

Chinese (Pinyin)

Learn Chinese (Pinyin) through Games & Activities - enhance your vocabulary by thousands of words classified carefully into the following topics & themes.

See also: Learn Phrases in Chinese (Pinyin)

AIRPORT 1 : ji [chang;chang] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
AIRPORT 2 : ji [chang;chang] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
ANIMAL HOMES : dong wu [jia;jia;jie] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
ANIMALS 1 : dong wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
ANIMALS 2 : dong wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
ANIMALS 3 : dong wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
ANIMALS - AQUATIC : dong wu -shui sheng English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
APPLIANCES : qi ju English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
ASTRONOMY : tian wen English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BABY : ying hai English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BANK : yin [hang;xing] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BATHROOM 1 : wei sheng [jian;jian] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BATHROOM 2 : wei sheng [jian;jian] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BEACH 1 : hai tan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BEACH 2 : hai tan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BEDROOM : wo shi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BICYCLE : zi [hang;hang;heng;xing] [che;ju] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BIRDS 1 : [diao;niao] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BIRDS 2 : [diao;niao] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BODY 1 : shen [ti;ti] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BODY 2 : shen [ti;ti] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BODY - BIOLOGY : shen [ti;ti] -sheng wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BUSINESS 1 : shi wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BUSINESS 2 : shi wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BUSINESS - PEOPLE : shi wu -ren men English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BUS STATION 1 : qi [che;ju] zhan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
BUS STATION 2 : qi [che;ju] zhan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CAMPING : ye ying English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CAR 1 : qi [che;ju] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CAR 2 : qi [che;ju] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CHINESE HOROSCOPE : [zhong;zhong] guo [zhan;zhan] xing English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CHRISTMAS 1 : sheng dan [jie;jie] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CHRISTMAS 2 : sheng dan [jie;jie] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CINEMA 1 : [hu;xi] yuan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CINEMA 2 : [hu;xi] yuan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CINEMA 3 : [hu;xi] yuan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CLASSROOM : [jiao;jiao] shi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CLASSROOM - ACTIVITY : [jiao;jiao] shi -huo dong English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CLOTHES 1 : [gei;ji] chuan [yi;yi;yi] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CLOTHES 2 : [gei;ji] chuan [yi;yi;yi] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CLOTHES 3 : [gei;ji] chuan [yi;yi;yi] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
COLORS 1 : [shang;shang] [se;shai] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
COLORS 2 : [shang;shang] [se;shai] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
COMPUTER - COMMANDS : ji suan ji -ming [ling;ling;ling] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
COMPUTER - HARDWARE : ji suan ji -ying jian English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
COMPUTER - SOFTWARE : ji suan ji -ruan jian English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CONSTRUCTION : jian [zhu;zhu] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
CONTAINERS : rong qi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
COUNTRIES 1 : guo [jia;jia;jie] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
COUNTRIES 2 : guo [jia;jia;jie] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
DAIRY PRODUCTS : ru zhi pin English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
DAYS and MONTHS : [ji;ji] tian [he;he;hu;huo;huo] [ji;ji] [ge;ge] yue English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
DINING ROOM : fan ting English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
DOCTORS - SPECIALISTS : zhuan [jia;jia;jie] yi sheng - English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
DWELLINGS : zhu zhai English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
FAMILY 1 : [jia;jia;jie] ting English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
FAMILY 2 : [jia;jia;jie] ting English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
FLOWERS 1 : kai hua English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
FLOWERS 2 : kai hua English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
FRUITS 1 : guo zi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
FRUITS 2 : guo zi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GARDEN 1 : ting yuan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GARDEN 2 : ting yuan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GARDEN - ITEMS : ting yuan -xiang mu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GEMS : bao [dan;shi] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GEOGRAPHY- FEATURES 1 : [de;di] li te dian English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GEOGRAPHY- FEATURES 2 : [de;di] li te dian English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GEOMETRY 1 : [ji;ji] [he;he] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
GEOMETRY 2 : [ji;ji] [he;he] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
HERBS : cao ben English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
HOBBIES : ai [hao;hao] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
INSECTS : kun chong English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
JEWELLERY / JEWELRY : shou shi /shou shi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
KITCHEN - GADGETS : chu fang -xiao pei jian English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
KITCHEN - ITEMS : chu fang -xiang mu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
KITCHEN UTENSILS : chu fang qi wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
LANGUAGES 1 : [yu;yu] yan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
LANGUAGES 2 : [yu;yu] yan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
LIVING ROOM 1 : ke ting English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
LIVING ROOM 2 : ke ting English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
MASS MEDIA 1 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
MASS MEDIA 2 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
MEATS : rou English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
MEDICAL STUDIES : yi liao [yan;yan] jiu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
MONEY : jin qian English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
MUSIC - INSTRUMENTS 1 : yin [le;yue] -yi qi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
MUSIC - INSTRUMENTS 2 : yin [le;yue] -yi qi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
NATIONALITY - ADJECTIVES 1 : guo ji -xing rong ci English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
NATIONALITY - ADJECTIVES 2 : guo ji -xing rong ci English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
NATIONALITY - ADJECTIVES 3 : guo ji -xing rong ci English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
NATURAL DISASTERS : zi ran zai hai English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
NUMBERS : [shu;shu;shuo] zi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 1 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
PLACES - PUBLIC 1 : [de;di] fang -gong zhong English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
PLACES - PUBLIC 2 : [de;di] fang -gong zhong English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
REPTILES : pa [hang;hang;heng;xing] dong wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
RESTAURANT : can guan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
RESTAURANT FOOD 1 : can guan [shi;si] wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
RESTAURANT FOOD 2 : can guan [shi;si] wu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SCIENCE - STUDY 1 : ke xue -[yan;yan] jiu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SCIENCE - STUDY 2 : ke xue -[yan;yan] jiu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SEAFOOD and FISH 1 : hai [xian;xian] [he;he;hu;huo;huo] yu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SEAFOOD and FISH 2 : hai [xian;xian] [he;he;hu;huo;huo] yu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SEASONS AND PERIODS : ji [jie;jie] [he;he;hu;huo;huo] [ji;qi] [jian;jian] English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SOCIETY - PEOPLE : she [hui;kuai] -ren men English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SPORTS 1 : xuan yao English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
SPORTS 2 : xuan yao English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TOURIST - PLACES : you ren -[de;di] fang English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TRAIN STATION 1 : huo [che;ju] zhan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TRAIN STATION 2 : huo [che;ju] zhan English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TRANSPORT 1 : yun shu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TRANSPORT 2 : yun shu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TREE - PARTS : shu -ling jian English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TREES 1 : shu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
TREES 2 : shu English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
VEGETABLES 1 : cai English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
VEGETABLES 2 : cai English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
WEATHER 1 : tian qi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
WEATHER 2 : tian qi English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words
WORDS - BASIC : ci - BASIC English to Chinese (Pinyin) QuizChinese (Pinyin) to English QuizVocabulary - Learn Words

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Contact Info © 1999-2014 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright