Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) >

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
NATURAL DISASTERS : zi ran zai hai

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]


Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Your Performance  

1.

storm

  [tai;tai] feng

  ju feng

  [xuan;xuan] feng

  feng [bao;pu]

  Half-n-half Clue
 

2.

volcanic erruption

  [xuan;xuan] [guo;wo]

  huo shan [de;di;di] erruption

  ji huang

  [bao;pu] feng xue

  Half-n-half Clue
 

3.

typhoon

  hong shui

  long [juan;juan] feng

  feng [bao;pu]

  [tai;tai] feng

  Half-n-half Clue
 

4.

tempest

  [bao;pu] feng [yu;yu]

  [xuan;xuan] feng

  hong shui

  [tai;tai] feng

  Half-n-half Clue
 

5.

flood

  hong shui

  fei xue

  long [juan;juan] feng

  feng [bao;pu]

  Half-n-half Clue
 

6.

tornado

  [bao;pu] feng [yu;yu]

  [xuan;xuan] feng

  long [juan;juan] feng

  [xuan;xuan] [guo;wo]

  Half-n-half Clue
 

7.

whirlpool

  hong shui

  [tai;tai] feng

  [xuan;xuan] [guo;wo]

  [xuan;xuan] feng

  Half-n-half Clue
 Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-