Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Learn Japanese : Conversation Japanese - English Quiz 4b : Meals


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

The omelettte is very good, isn't it?

  Omuretsu wa totemo ī desu ne?

  Tamagoyaki wa suki ja arimasen ne?

  Omuretsu wa tabemashita ne?

  Tamagoyaki wa tabemashita ka?

  Half-n-half Clue
 

2.

Ladies and gentlemen, wouldn't you like to have some dessert?

  Kakui, dezāto wa nan desu ka?

  Kakui, dezāto wa tabemashita ne?

  Kakui, dezāto wa dō desu ka?

  Kakui, dezāto o tabetai desu ne?

  Half-n-half Clue
 

3.

Please have some lettuce salad.

  Retasu sarada o agete kudasai.

  Retasu sarada o tabete kudasai.

  Retasu sarada o katte kudasai.

  Retasu sarada o misete kudasai.

  Half-n-half Clue
 

4.

Thomas, what would you like to eat for lunch?

  Tomasu san, nani o tabetai desu ka?

  Tomasu san, ranchi ni nani o tabemashita ka?

  Tomasu san, ranchi ni nani o tabetai desuka?

  Tomasu san, ranchi wa tabetai desu ka?

  Half-n-half Clue
 

5.

Mr. Yoshida, wouldn't you drink some beer?

  Yoshida san, bīru o nomimasen ka?

  Yoshida san, bīru o suki desu ka?

  Yoshida san, bīru o nomimashita ka?

  Yoshida san, bīru o doko desu ka?

  Half-n-half Clue
 

6.

What's the recommendation for breakfast?

  Asa gohan wa tabetai desu ka?

  Chōshoku wa tabetai desu ka?

  Chōshoku no osusume wa nan desu ka?

  Asa gohan wa tabemasen ka?

  Half-n-half Clue
 

7.

I like to cook Italian pasta.

  Itaria no pasuta ga suki ja arimasen.

  Itaria no pasuta ga ryōri suru koto suki desu.

  Itaria wa pasuta ga yumei desu.

  Itaria no pasuta ga suki dewa arimasen.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Meals - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -