Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 5b
Numbers : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

How many months are there in one year?

  Isshū ni ikutsu hi ga arimasu ka?

  Ikkagetsu ni ikutsu shū ga arimasu ka?

  Ikkanen ni ikutsu tsuki ga arimasu ka?

  Ikkagetsu ni ikutsu hi ga arimasu ka?

  Half-n-half Clue
 

2.

How many members are there in the family?

  Nan kazoku desu ka?

  kazoku wa ikutsu desu ka?

  Nannin kazoku desu ka?

  kazoku desu ka?

  Half-n-half Clue
 

3.

The telephone number of the hospital is 0231-56-4782.

  Byōin no denwa bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  Watashi no denwa bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  Bijustukan no denwa bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  kare no keitai bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  Half-n-half Clue
 

4.

My grandfather is eighty years old.

  Kanojo no ojīsan wa hachijū sai desu.

  Watashi no ojīsan wa hachijū  sai desu.

  Watashi no obāsan wa hatachi sai desu.

  Watashi wa hatachi desu.

  Half-n-half Clue
 

5.

We have two kids.

  Watashi wa kodomo ga futari arimasen. 

  Watashitachi wa kodomo ga arimasu. 

  Watashitachi wa kodomo ga futari arimasu. 

  Watashit wa kodomo ga futari arimasu. 

  Half-n-half Clue
 

6.

What is the time now?

  Nan sai desu ka?

  Keisū wa nan ban desu ka?

  Ima nan pun desu ka?

  Ima nanji desu ka?

  Half-n-half Clue
 

7.

There are fifty students in this class.

  Kono kyōshitsu ni jūgo nin gakusei desu.

  Kono shitsu ni jūgo nin desu.

  Kono heya ni gojū nin desu.

  Kono kyōshitsu ni gojū nin gakusei desu.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Numbers - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -