Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 5b
Numbers : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

It's 8:40 am.

  Gogo hachi ji desu.

  Gogo hachi ji yon jū pun desu.

  Gozen hachi ji yon jū pun desu.

  Gozen yon ji desu.

  Half-n-half Clue
 

2.

We have two kids.

  Watashi wa kodomo ga futari arimasen. 

  Watashitachi wa kodomo ga arimasu. 

  Watashitachi wa kodomo ga futari arimasu. 

  Watashit wa kodomo ga futari arimasu. 

  Half-n-half Clue
 

3.

Their son is thirty years old.

  Karera wa sanjū sai desu.

  Musume wa sanjū sai desu.

  Karera no musuko wa sanjū sai desu.

  Anata wa sanjū sai desu.

  Half-n-half Clue
 

4.

I return home at 7 o'clock in the evening.

  Watashi wa gogo nana ji ni uchi e kaerimasu.

  Watashi wa gogo ni uchi e kaerimasu.

  Watashitachi wa nana ji ni uchi e kaerimasu.

  Watashitachi wa gogo ni uchi e kaerimasu.

  Half-n-half Clue
 

5.

How much does the Canon camera cost?

  Canon no kamera wa ikutsu desu ka?

  Canon no kamera wa ikura desu ka?

  Canon no kamera wa desu ka?

  Canon no kamera wa doko desu ka?

  Half-n-half Clue
 

6.

There are fifty students in this class.

  Kono kyōshitsu ni jūgo nin gakusei desu.

  Kono heya ni gojū nin desu.

  Kono shitsu ni jūgo nin desu.

  Kono kyōshitsu ni gojū nin gakusei desu.

  Half-n-half Clue
 

7.

How old are you?

  Nan sai desu ka?

  Nan ji nan pun desu ka?

  Nan ji desu ka?

  Denwa bangō wa nan ban desu ka?

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Numbers - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -