Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 5b
Numbers : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

What is the cell phone number?

  Watashi no denwa bangō ga arimasu ka?

  Keitai no denwa bangō o agemashita ka?

  Keitai no denwa bangō wa nan ban desu ka?

  Anata no denwa bangō wa nan ban desu ka?

  Half-n-half Clue
 

2.

This tie costs eight thousand yen.

  Kono kaban wa hatachi desu.

  Kono nekutai wa hassen en desu.

  Kono kaban wa hachisen en desu.

  Kono nekutai wa hachisen en desu.

  Half-n-half Clue
 

3.

I return home at 7 o'clock in the evening.

  Watashi wa gogo nana ji ni uchi e kaerimasu.

  Watashi wa gogo ni uchi e kaerimasu.

  Watashitachi wa gogo ni uchi e kaerimasu.

  Watashitachi wa nana ji ni uchi e kaerimasu.

  Half-n-half Clue
 

4.

She is twenty years old.

  Kanojo wa hatachi desu.

  Kare wa hatachi desu.

  Kanojo wa hatachi sai desu.

  Anata wa hatachi sai desu.

  Half-n-half Clue
 

5.

The telephone number of the hospital is 0231-56-4782.

  Bijustukan no denwa bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  kare no keitai bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  Byōin no denwa bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  Watashi no denwa bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  Half-n-half Clue
 

6.

We have two kids.

  Watashit wa kodomo ga futari arimasu. 

  Watashi wa kodomo ga futari arimasen. 

  Watashitachi wa kodomo ga futari arimasu. 

  Watashitachi wa kodomo ga arimasu. 

  Half-n-half Clue
 

7.

For Tokyo, it's platform number five.

  Watashitachi wa kyonen Tōkyō e ikimashita. 

  Tōkyō wa go bansen desu.

  Tōkyō wa go densha desu.

  Tōkyō ni gonen sunde imasu. 

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Numbers - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -