Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 5b
Numbers : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

His daughter is thirteen years old.

  Kanojo wa jūnen hatarikimasu.

  Kare no musume wa jūsan sai desu.

  Kare no onna wa jūsan desu.

  Kanojo wa jūnen hatarikimasu.

  Half-n-half Clue
 

2.

How many members are there in the family?

  kazoku wa ikutsu desu ka?

  kazoku desu ka?

  Nan kazoku desu ka?

  Nannin kazoku desu ka?

  Half-n-half Clue
 

3.

What is the telephone number of the museum?

  Hakubutsukan no denwa bangō wa nan ban desu ka?

  Hakubutsukan wa dochira desu ka?

  Anata no denwa bangō wa nan ban desu ka?

  Watashi no keitai bangō ga arimasu ka?

  Half-n-half Clue
 

4.

How much does the Canon camera cost?

  Canon no kamera wa ikura desu ka?

  Canon no kamera wa desu ka?

  Canon no kamera wa doko desu ka?

  Canon no kamera wa ikutsu desu ka?

  Half-n-half Clue
 

5.

I return home at 7 o'clock in the evening.

  Watashi wa gogo ni uchi e kaerimasu.

  Watashitachi wa nana ji ni uchi e kaerimasu.

  Watashi wa gogo nana ji ni uchi e kaerimasu.

  Watashitachi wa gogo ni uchi e kaerimasu.

  Half-n-half Clue
 

6.

Mom wakes up every morning at 6 o'clock.

  Chichi wa maiasa roku ji ni okimasu.

  Haha wa maiasa hayaku okimasu.

  Watashitachi wa maiasa hayaku okimasu.

  Haha wa maiasa roku ji ni okimasu.

  Half-n-half Clue
 

7.

How old are you?

  Nan ji desu ka?

  Denwa bangō wa nan ban desu ka?

  Nan ji nan pun desu ka?

  Nan sai desu ka?

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Numbers - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -