Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
AIRPORT 1 : ji [chang;chang]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : AIRPORT 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
air hostess [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie
空中小姐
空中小姐
airfare airfare
airfare
airfare
airline hang [kong;kong] gong si
航空公司
航空公司
airplane fei ji
飞机
飛機
aisle seat kao zou dao [de;di;di] wei zi
靠走道的位子
靠走道的位子
allowance rong xian
容限
容限
baggage, luggage [hang;hang;heng;xing] li ,[hang;hang;heng;xing] li
行李,行李
行李,行李
baggage reclaim, baggage collection [hang;hang;heng;xing] li kai ken ,[hang;hang;heng;xing] li hui ji
行李开垦,行李汇集
行李開墾,行李彙集
bank yin [hang;hang;heng;xing]
银行
銀行
cabin luggage ke cang [hang;hang;heng;xing] li
客舱行李
客艙行李
cafeteria zi zhu [shi;si] tang
自助食堂
自助食堂
cancellation qu xiao
取消
取消
confirmation que ren
确认
確認
customs feng su
风俗
風俗
customs duty guan shui
关税
關稅
departure lounge li kai xiu xi shi
离开休息室
離開休息室
domestic guo nei
国内
國內
duty free mian shui
免税
免稅
excess baggage [guo;guo] [chong;zhong] [hang;hang;heng;xing] li
过重行李
過重行李
flight number hang ban [hao;hao]
航班号
航班號
foreign currency, foreign exchange wai bi ,wai hui
外币,外汇
外幣,外匯
gate men
immigration yi min
移民
移民
information desk wen xun [chu;chu]
问讯处
問訊處
international guo ji
国际
國際
luggage locker [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang
行李暂存箱
行李暫存箱
luggage trolley [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]
行李台车
行李臺車
one-way ticket [chan;dan;shan] cheng piao
单程票
單程票
passenger [cheng;sheng] ke
乘客
乘客
passport hu zhao
护照
護照
reservation bao liu
保留
保留
return ticket, round-trip ticket lai hui piao ,shuang cheng piao
来回票,双程票
來回票,雙程票
seat wei zi
位子
位子
seat belt an quan dai
安全带
安全帶
seat number zuo wei [hao;hao] ma
座位号码
座位號碼
taxi stand ji cheng [che;ju] [che;ju] zhan
计程车车站
計程車車站
telephone dian hua
电话
電話
terminal zhong duan
终端
終端
ticket piao
toilet [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間
visa qian zheng
签证
簽證
water shui
weight [chong;zhong] [liang;liang]
重量
重量
window seat kao chuang zuo wei
靠窗座位
靠窗座位

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : AIRPORT 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-