Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CINEMA 2 : [hu;xi] yuan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CINEMA 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
box office piao fang
票房
票房
cast su xiang
塑像
塑像
censor jian [cha;zha] [yuan;yun;yun]
检查员
檢查員
choreography ba lei wu dao yi [shu;zhu]
芭蕾舞蹈艺术
芭蕾舞蹈藝術
chorus [ge;he] chang
合唱
合唱
climax ding ji
顶极
頂極
comedian ξ ju yan [yuan;yun;yun]
喜剧演员
喜劇演員
crew [cheng;sheng] [yuan;yun;yun] zu
乘员组
乘員組
critic ping [lun;lun] [jia;jia;jie]
评论家
評論家
director zhu [ren;ren]
主任
主任
editor bian ji
编辑
編輯
fiction xiao [shui;shuo;yue]
小说
小說
film festival dian ying [jie;jie]
电影节
電影節
film star dian ying ming xing
电影明星
電影明星
horror film kong bu [pian;pian]
恐怖片
恐怖片
love story ai qing xiao [shui;shuo;yue]
爱情小说
愛情小說
lyrics shu qing shi
抒情诗
抒情詩
preview yu lan
预览
預覽
producer sheng chan shang
生产商
生產商
role [jia;jiao;jue] [se;shai]
角色
角色
romantic 〈 man
浪漫
浪漫
screenplay dian ying ju ben
电影剧本
電影劇本
screenwriter bian ju
编剧
編劇
script ju ben
剧本
劇本
soundtrack dian ying pei [le;yue]
电影配乐
電影配樂
sound effects yin xiang xiao guo
音响效果
音響效果
thriller kong bu
恐怖
恐怖

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CINEMA 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-