Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
GEOGRAPHY- FEATURES 1 : [de;di] li te dian

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : GEOGRAPHY- FEATURES 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
bay hai wan
海湾
海灣
cape hai [jia;jiao;jue]
海角
海角
city, town cheng shi ,zhen
城市,镇
城市,鎮
continent [da;dai] [liu;lu]
大陆
大陸
country guo [jia;jia;jie]
国家
國家
desert [sha;sha] mo
沙漠
沙漠
glacier bing chuan
冰川
冰川
island hai dao
海岛
海島
lagoon yan shui hu
盐水湖
鹽水湖
lake hu
mountain shan
oasis [lu;lu:] zhou
绿洲
綠洲
ocean hai yang
海洋
海洋
peak feng ding
峰顶
峰頂
peninsula ban dao
半岛
半島
plain ping yuan
平原
平原
plateau gao yuan
高原
高原
reef jiao [dan;shi]
礁石
礁石
river he
sea hai
strait hai xia
海峡
海峽
valley [gu;yu]
waterfall, falls [bao;pu] bu ,qiu tian
瀑布,秋天
瀑布,秋天

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : GEOGRAPHY- FEATURES 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-