Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
MASS MEDIA 1 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : MASS MEDIA 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
advertisement [an;guang] gao
广告
廣告
computer ji suan ji
计算机
計算機
courier, messenger, speed post [chuan;zhuan] xun zhe ,xin shi ,su [du;duo] gang wei
传讯者,信使,速度岗位
傳訊者,信使,速度崗位
letter xin jian
信件
信件
microphone hua tong
话筒
話筒
news xin wen
新闻
新聞
newspaper bao zhi
报纸
報紙
parcel xiao bao
小包
小包
postcard ming xin [pian;pian]
明信片
明信片
post office you ju
邮局
郵局
printer [da;da] yin ji
打印机
打印機
radio shou yin ji
收音机
收音機
tape recorder lu yin ji
录音机
錄音機
telefax, fax dian [chuan;zhuan] ,dian [chuan;zhuan]
电传,电传
電傳,電傳
telephone dian hua
电话
電話
television dian shi
电视
電視
video lu ying
录影
錄影

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : MASS MEDIA 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-