Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
MASS MEDIA 2 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : MASS MEDIA 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
aerial [kong;kong] [zhong;zhong]
空中
空中
airmail hang ji
航寄
航寄
calculator ji suan qi
计算器
計算器
channel qu dao
渠道
渠道
e-mail dian zi you jian
电子邮件
電子郵件
express registered biao da deng ji
表达登记
表達登記
interview [cai;cai] fang
采访
採訪
laptop, portable computer ξ [shang;shang] ji suan ji ,[bian;pian] xie shi ji suan ji
膝上计算机,便携式计算机
膝上計算機,便攜式計算機
laser printer ji guang [da;da] yin ji
激光打印机
激光打印機
letter box xin xiang
信箱
信箱
mobile liu dong
流动
流動
modem [diao;tiao] zhi [jie;jie;xie] [diao;tiao] qi
调制解调器
調制解調器
news bulletin xin wen ban
新闻板
新聞板
personal computer [ge;ge] ren ji suan ji
个人计算机
個人計算機
phone booth dian hua ting
电话亭
電話亭
picture tu [pian;pian]
图片
圖片
post and telegraph office gang wei [he;he;hu;huo;huo] dian bao ju
岗位和电报局
崗位和電報局
post box, mail box gang wei xiang zi ,you xiang
岗位箱子,邮箱
崗位箱子,郵箱
post, mail gang wei ,you jian
岗位,邮件
崗位,郵件
postage you fei
邮费
郵費
postage stamps you piao
邮票
郵票
postman, mailman you [cha;cha;chai;ci] ,you di [yuan;yun;yun]
邮差,邮递员
郵差,郵遞員
press xin wen
新闻
新聞
public telephone gong yong dian hua
公用电话
公用電話
radio broadcasting [mo;wu] xian dian [an;guang] bo
无线电广播
無線電廣播
script ju ben
剧本
劇本
telecommunication satellite [tong;tong] xin wei xing
通信卫星
通信衛星
telegram dian bao
电报
電報
televiewer dian shi [guan;guan] zhong
电视观众
電視觀眾
television broadcasting dian shi bo song
电视播送
電視播送
telex dian [chuan;zhuan] ji
电传机
電傳機
voice-mail [yu;yu] yin xin xi
语音信息
語音信息

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : MASS MEDIA 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-