Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
TRAIN STATION 2 : huo [che;ju] zhan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : TRAIN STATION 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
book stand shu li [chang;chang]
书立场
書立場
blanket tan zi
毯子
毯子
breakfast zao can
早餐
早餐
cafeteria zi zhu [shi;si] tang
自助食堂
自助食堂
car rental chu zu qi [che;ju]
出租汽车
出租汽車
credit card xin yong [ka;qia]
信用卡
信用卡
dining car can [che;ju]
餐车
餐車
dinner wan can
晚餐
晚餐
fine [hao;hao]
guard wei bing
卫兵
衛兵
information xin xi
信息
信息
luggage trolley [hang;hang;heng;xing] li [tai;tai] [che;ju]
行李台车
行李臺車
luggage van [hang;hang;heng;xing] li [che;ju]
行李车
行李車
lunch wu can
午餐
午餐
magazine za zhi
杂志
雜誌
meal shan [shi;si]
膳食
膳食
newspaper bao zhi
报纸
報紙
newspaper vendor bao zhi [gong;gong] ying shang
报纸供营商
報紙供營商
non-vegetarian fei su [shi;si] zhu yi zhe
非素食主义者
非素食主義者
number [shu;shu;shuo] zi
数字
數字
pharmacy, chemist yao fang ,[hua;hua] xue [jia;jia;jie]
药房,化学家
藥房,化學家
pillow zhen tou
枕头
枕頭
railway tie lu
铁路
鐵路
restaurant can guan
餐馆
餐館
snack kuai can
快餐
快餐
stop [zhong;zhong] zhi
中止
中止
taxi stand ji cheng [che;ju] [che;ju] zhan
计程车车站
計程車車站
telephone dian hua
电话
電話
ticket piao
ticket collector shou piao [yuan;yun;yun]
收票员
收票員
time shi [jian;jian]
时间
時間
time of arrival dao da shi [jian;jian]
到达时间
到達時間
time of departure chu [fa;fa] shi [jian;jian]
出发时间
出發時間
vegetarian su [shi;si] zhu yi zhe
素食主义者
素食主義者
window seat kao chuang zuo wei
靠窗座位
靠窗座位

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : TRAIN STATION 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-