Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 3b
Professions : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Julie, what is your profession?

  Julie san, shokugyō wa nan desu Ka? 

  Julie san, shussin wa nan desu Ka? 

  Julie san, okuni wa nan desu Ka? 

  Julie san, onamae wa nan desu Ka? 

  Half-n-half Clue
 

2.

Are you a chef?

  Watashitachi wa shuji desu ka?

  Watashiwa shefu desu ka?

  Anata wa shefu desu ka?

  Kare wa shoki desu ka?

  Half-n-half Clue
 

3.

What is your specialisation?

  Onamae wa nan desu ka?

  Shusshin wa nan desu ka?

  Anata no okuni wa nana desu ka?

  Anata no senmon wa nan desu ka?

  Half-n-half Clue
 

4.

No, I am not a lawyer.

  Īe, watashi wa kyōju desu.

  Hai, watashi wa bengoshi ja arimasen.

  Īe, watashi wa kyōju ja arimasen.

  Īe, watashi wa bengoshi ja arimasen.

  Half-n-half Clue
 

5.

I am an artist.

   Watashitachi wa gakusei desu.

  Watashitachi wa gaka desu.

  Watashi wa gaka desu.

  Watashi wa gakusei desu.

  Half-n-half Clue
 

6.

Mr. Sumiro is a businessman too?

  Sumiro san mo jitsugyōka desu ka?

  Sumiro san wa jitsugyōka desu ka?

  Sumiro san mo bengoshi desu ne?

  Sumiro san wa bengoshi desu ne?

  Half-n-half Clue
 

7.

No, she is not an air hostess.

  Hai, kanojo wa shoki desu.

  Īe, kanojo wa shoki ja arimasen.

  Īe, kanojo wa eahosutesu desu.

  Īe, kanojo wa eahosutesu ja arimasen.

  Half-n-half Clue
 

FREE PREVIEW: Last 9 Questions not a part of the free preview. Get Premium Membership to view all questions.


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Professions - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -