Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 3b
Professions : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

I am an artist.

  Watashi wa gaka desu.

  Watashitachi wa gaka desu.

  Watashi wa gakusei desu.

   Watashitachi wa gakusei desu.

  Half-n-half Clue
 

2.

Are you a chef?

  Watashitachi wa shuji desu ka?

  Anata wa shefu desu ka?

  Kare wa shoki desu ka?

  Watashiwa shefu desu ka?

  Half-n-half Clue
 

3.

 The office boy is a waiter too.

  Kyūji wa gyaruson wa desu.

  Kyūji wa gyaruson wa dewa arimasen.

  Kyūji wa gyaruson mo desu.

  Kyūji wa gyaruson mo dewa arimasen.

  Half-n-half Clue
 

4.

No, she is not an air hostess.

  Īe, kanojo wa eahosutesu ja arimasen.

  Hai, kanojo wa shoki desu.

  Īe, kanojo wa shoki ja arimasen.

  Īe, kanojo wa eahosutesu desu.

  Half-n-half Clue
 

5.

My sister is a fashion designer.

  Watashi wa mōdo desu.

  kare wa mōdo desu.

  Watashi no onēsan wa patannā desu.

  Watashi no onīsan wa patannā desu.

  Half-n-half Clue
 

6.

His parents are doctors.

  Karera no ryōshin wa kyōju desu.

  Kare no ryōshin wa kyōju desu.

  Watashi no ryōshin wa isha desu.

  Kare no ryōshin wa isha desu.

  Half-n-half Clue
 

7.

No, I am not a lawyer.

  Īe, watashi wa kyōju ja arimasen.

  Īe, watashi wa bengoshi ja arimasen.

  Hai, watashi wa bengoshi ja arimasen.

  Īe, watashi wa kyōju desu.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Professions - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -