Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 3a
Professions - Japanese - English


What is the English translation (equivalent) for each Japanese sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Watashi wa gaka desu.

  I am a businessman.

  I am an artist.

  I am not a businessman.

  I am a student.

  Half-n-half Clue
 

2.

Anata wa shefu desu ka?

  Aren't you a chef?

  What is your profession?

  What do you do?

  Are you a chef?

  Half-n-half Clue
 

3.

Watashino onnatomodachi wa uketsukegakari dewa arimasen.

  My girlfriend is not a receptionist.

  Well, my girlfriend is not a secretary.

  Well, my girlfriend is a secretary.t.

  My girlfriend is a receptionist.

  Half-n-half Clue
 

4.

Karera no okāsan wa ongaku no sensei desu.

  Their mother is not a music teacher.

  Karera's mother is a teacher.

  Their mother is a music teacher.

  Karera's father is a professor.

  Half-n-half Clue
 

5.

Kare no ryōshin wa isha desu.

  My parents are doctors.

  His parents are doctors.

  Kare's parents are not doctors.

  Kare's parents are doctors.

  Half-n-half Clue
 

6.

Julie san, shokugyō wa nan desu Ka? 

  Julie, what is your profession?

  Julie, are you a secretary?

  Julie, are you a careerwoman?

  Julie, are you a receptionist?

  Half-n-half Clue
 

7.

Anata no senmon wa nan desu ka?

  Which is your hometown?

  What is your surname?

  What is your full name?

  What is your specialisation?

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Professions - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -