Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BODY 1 : shen [ti;ti]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BODY 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
ankle [jiao;jia;jue] wan
脚腕
腳腕
arm [ga;ge;ge] bo
胳膊
胳膊
cheek mian jia
面颊
面頰
chest xiong kou
胸口
胸口
chin xia ba
下巴
下巴
ear er duo
耳朵
耳朵
elbow shou zhou
手肘
手肘
eye yan jing
眼睛
眼睛
face mian kong
面孔
面孔
finger shou [zhi;zhi;zhi]
手指
手指
foot [jiao;jia;jue]
forehead qian e
前额
前額
hand shou
hair tou [fa;fa]
头发
頭髮
head tou
heel [jiao;jia;jue] gen
脚跟
腳跟
hip tun bu ]
臀部
臀部
knee xi [gai;ge]
膝盖
膝蓋
leg tui
lip zui chun
嘴唇
嘴唇
mouth zui
nail zhi jia
指甲
指甲
neck bo zi
脖子
脖子
nose bi zi
鼻子
鼻子
palm shou zhang
手掌
手掌
shoulders jian [bang;bang;pang;pang]
肩膀
肩膀
skin pi fu
皮肤
皮膚
stomach wei
tooth ya
thigh [da;dai] tui
大腿
大腿
thumb mu [zhi;zhi;zhi]
拇指
拇指
toe [jiao;jia;jue] zhi
脚趾
腳趾
tongue she tou
舌头
舌頭
waist yao bu
腰部
腰部
wrist wan zi
腕子
腕子

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BODY 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-