Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BUS STATION 1 : qi [che;ju] zhan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BUS STATION 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
air conditioned bei [kuo;shi] [ying;ying] [de;di;di] [kong;kong] qi
被适应的空气
被適應的空氣
board [wei;wei] [yuan;yun;yun] [hui;kuai]
委员会
委員會
bus gong [gong;gong] qi [che;ju]
公共汽车
公共汽車
bus stop gong [gong;gong] qi [che;ju] zhan
公共汽车站
公共汽車站
cancellation qu xiao
取消
取消
cloakroom ji wu [chu;chu]
寄物处
寄物處
confirmation que ren
确认
確認
delay yan chi
延迟
延遲
discount [she;zhe;zhe] kou
折扣
折扣
driver si ji
司机
司機
early ji zao
及早
及早
get-off [de;de;dei] dao
得到
得到
information desk wen xun [chu;chu]
问讯处
問訊處
luggage [hang;hang;heng;xing] li
行李
行李
luggage locker [hang;hang;heng;xing] li zan cun xiang
行李暂存箱
行李暫存箱
on time zhun shi
准时
準時
one-way ticket [chan;dan;shan] cheng piao
单程票
單程票
passenger [cheng;sheng] ke
乘客
乘客
reservation bao liu
保留
保留
round-trip ticket shuang cheng piao
双程票
雙程票
schedule ri cheng biao
日程表
日程表
seat wei zi
位子
位子
seat number zuo wei [hao;hao] ma
座位号码
座位號碼
sitting room ke ting
客厅
客廳
ticket piao
ticket collector shou piao [yuan;yun;yun]
收票员
收票員
time of arrival dao da shi [jian;jian]
到达时间
到達時間
time of departure chu [fa;fa] shi [jian;jian]
出发时间
出發時間
toilet [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間
waiting room hou zhen shi
候诊室
候診室
window seat kao chuang zuo wei
靠窗座位
靠窗座位

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BUS STATION 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-