Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
BUSINESS 2 : shi wu

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BUSINESS 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
business shi wu
事务
事務
business card ming [pian;pian]
名片
名片
business hours ying ye shi [jian;jian]
营业时间
營業時間
business trip shang wu lu: [hang;hang;heng;xing]
商务旅行
商務旅行
company gong si
公司
公司
factory gong [an;chang]
工厂
工廠
income tax suo [de;de;dei] shui
所得税
所得稅
interest income li xi shou yi
利息收益
利息收益
meeting [hui;kuai] yi
会议
會議
on business zai shi wu
在事务
在事務
price list [jia;jie;jie] [ge;ge] biao
价格表
價格表
product chan pin
产品
產品
profit margin li run [lu:;shuai]
利润率
利潤率
profit sharing yi li [fen;fen] pei
益利分配
益利分配
sale xiao shou
销售
銷售
sales tax xiao shou shui
销售税
銷售稅
share fen e
份额
份額
tax shui
to buy mai
to charge chong dian
充电
充電
to invest tou zi
投资
投資
to pay zhi fu
支付
支付
to sell mai
wage scale gong zi deng ji
工资等级
工資等級

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : BUSINESS 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-