Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
CINEMA 1 : [hu;xi] yuan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CINEMA 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
action [hang;hang;heng;xing] dong
行动
行動
actor yan [yuan;yun;yun]
演员
演員
actress ν: yan [yuan;yun;yun]
女演员
女演員
adventure [mao;mo] xian
冒险
冒險
audience [guan;guan] zhong
观众
觀眾
camera zhao [xiang;xiang] ji
照相机
照相機
comedy ξ ju
喜剧
喜劇
film, movie ying [pian;pian] ,dian ying
影片,电影
影片,電影
mystery ao [bi;lin;mi]
奥秘
奧秘
scene [chang;chang] mian
场面
場面
singer ≥ shou
歌手
歌手
song ≥ [qu;qu]
歌曲
歌曲
story gu shi
故事
故事
stunt te ji
特技
特技
villian [e;e;wu;wu] gun
恶棍
惡棍

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : CINEMA 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-