Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
GEOMETRY 1 : [ji;ji] [he;he]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : GEOMETRY 1

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
angle [jia;jiao;jue] [du;duo]
角度
角度
area [ou;qu] yu
区域
區域
circle [juan;juan;quan] zi
圈子
圈子
circumference yuan zhou
圆周
圓周
cone zhui [ti;ti]
锥体
錐體
cube li fang [ti;ti]
立方体
立方體
curve [qu;qu] xian
曲线
曲線
cylinder yuan tong
圆筒
圓筒
diameter zhi jing
直径
直徑
line xian
线
perimeter zhou [chang;zhang]
周长
周長
point dian
radius ban jing
半径
半徑
rectangle [chang;zhang] fang xing
长方形
長方形
semicircle ban yuan
半圆
半圓
side [bian;bian]
sphere qiu xing
球形
球形
square [zheng;zheng] fang xing
正方形
正方形
triangle san [jia;jiao;jue]
三角
三角
volume rong [liang;liang]
容量
容量

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : GEOMETRY 1


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-