Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
GEOMETRY 2 : [ji;ji] [he;he]

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : GEOMETRY 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
concave [ao;wa] mian
凹面
凹面
convex tu mian
凸面
凸面
edge [bian;bian] yuan
边缘
邊緣
ellipse tuo yuan
椭圆
橢圓
hemisphere ban qiu
半球
半球
heptagon qi [bian;bian] xing
七边形
七邊形
hexagon [liu;lu] [jia;jiao;jue] xing
六角形
六角形
oval luan xing
卵形
卵形
parallel lines ping [hang;hang;heng;xing] [de;di;di] xian
平行的线
平行的線
parallelogram ping [hang;hang;heng;xing] si [bian;bian] xing
平行四边形
平行四邊形
pentagon wu [bian;bian] xing
五边形
五邊形
perpendicular lines chui zhi xian
垂直线
垂直線
plane fei ji
飞机
飛機
polygon duo [jia;jiao;jue] xing
多角形
多角形
prism [leng;leng;ling] jing
棱镜
棱鏡
pyramid jin zi [da;ta]
金字塔
金字塔
quadrangle si [bian;bian] xing
四边形
四邊形
quadrilateral si fang xing
四方形
四方形
ray guang [mang;wang]
光芒
光芒
rhombus ling xing
菱形
菱形
segment duan
straight line zhi xian
直线
直線
vertex duan dian
端点
端點

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : GEOMETRY 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-