Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. actress
Answer: ν: yan [yuan;yun;yun]
女演员
女演員

2. architect
Answer: jian [zhu;zhu] shi
建筑师
建築師

3. astrologer
Answer: tian wen xue [jia;jia;jie]
天文学家
天文學家


4. astronaut
Answer: yu hang [yuan;yun;yun]
宇航员
宇航員

5. astronomer
Answer: tian wen xue [jia;jia;jie]
天文学家
天文學家

6. athlete
Answer: yun dong [yuan;yun;yun]
运动员
運動員

7. blacksmith
Answer: tie jiang
铁匠
鐵匠

8. mason, bricklayer
Answer: [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong
泥工,瓦工
泥工,瓦工

9. cobbler, shoemaker
Answer: bu xie jiang ,xie jiang
补鞋匠,鞋匠
補鞋匠,鞋匠

10. cook
Answer: chu shi
厨师
廚師

11. dancer
Answer: wu dao [jia;jia;jie]
舞蹈家
舞蹈家

12. detective
Answer: tan [yuan;yun;yun]
探员
探員

13. fisherman
Answer: yu [fu;fu]
渔夫
漁夫

14. gardener
Answer: hua jiang
花匠
花匠

15. greengrocer
Answer: shu cai shui guo shang
蔬菜水果商
蔬菜水果商

16. hairdresser
Answer: mei [fa;fa] shi
美发师
美髮師

17. janitor
Answer: guan li [yuan;yun;yun]
管理员
管理員

18. journalist
Answer: xin wen gong [zuo;zuo;zuo] zhe
新闻工作者
新聞工作者

19. judge
Answer: fa guan
法官
法官

20. locksmith
Answer: suo jiang
锁匠
鎖匠

21. maid
Answer: [yong;yong] ren
佣人
傭人

22. mailman, postman
Answer: you di [yuan;yun;yun] ,you [cha;cha;chai;ci]
邮递员,邮差
郵遞員,郵差

23. painter
Answer: hua [jia;jia;jie]
画家
畫家

24. politician
Answer: zheng ke
政客
政客

25. priest
Answer: [jiao;jiao] shi
教士
教士

26. professor
Answer: [jiao;jiao] shou
教授
教授

27. salesman
Answer: tui xiao [yuan;yun;yun]
推销员
推銷員

28. sculptor
Answer: diao ke [jia;jia;jie]
雕刻家
雕刻家

29. singer
Answer: ≥ shou
歌手
歌手

30. student
Answer: xue sheng
学生
學生

31. surgeon
Answer: wai ke yi sheng
外科医生
外科醫生

32. waiter
Answer: shi zhe
侍者
侍者

33. writer
Answer: [zuo;zuo;zuo] [jia;jia;jie]
作家
作家

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-