Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 2

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
actress ν: yan [yuan;yun;yun]
女演员
女演員
architect jian [zhu;zhu] shi
建筑师
建築師
astrologer tian wen xue [jia;jia;jie]
天文学家
天文學家
astronaut yu hang [yuan;yun;yun]
宇航员
宇航員
astronomer tian wen xue [jia;jia;jie]
天文学家
天文學家
athlete yun dong [yuan;yun;yun]
运动员
運動員
blacksmith tie jiang
铁匠
鐵匠
mason, bricklayer [ni;ni] gong ,[wa;wa] gong
泥工,瓦工
泥工,瓦工
cobbler, shoemaker bu xie jiang ,xie jiang
补鞋匠,鞋匠
補鞋匠,鞋匠
cook chu shi
厨师
廚師
dancer wu dao [jia;jia;jie]
舞蹈家
舞蹈家
detective tan [yuan;yun;yun]
探员
探員
fisherman yu [fu;fu]
渔夫
漁夫
gardener hua jiang
花匠
花匠
greengrocer shu cai shui guo shang
蔬菜水果商
蔬菜水果商
hairdresser mei [fa;fa] shi
美发师
美髮師
janitor guan li [yuan;yun;yun]
管理员
管理員
journalist xin wen gong [zuo;zuo;zuo] zhe
新闻工作者
新聞工作者
judge fa guan
法官
法官
locksmith suo jiang
锁匠
鎖匠
maid [yong;yong] ren
佣人
傭人
mailman, postman you di [yuan;yun;yun] ,you [cha;cha;chai;ci]
邮递员,邮差
郵遞員,郵差
painter hua [jia;jia;jie]
画家
畫家
politician zheng ke
政客
政客
priest [jiao;jiao] shi
教士
教士
professor [jiao;jiao] shou
教授
教授
salesman tui xiao [yuan;yun;yun]
推销员
推銷員
sculptor diao ke [jia;jia;jie]
雕刻家
雕刻家
singer ≥ shou
歌手
歌手
student xue sheng
学生
學生
surgeon wai ke yi sheng
外科医生
外科醫生
waiter shi zhe
侍者
侍者
writer [zuo;zuo;zuo] [jia;jia;jie]
作家
作家

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-