Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 3

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
archaeologist kao gu xue [jia;jia;jie]
考古学家
考古學家
attorney lu: shi
律师
律師
banker yin [hang;hang;heng;xing] [jia;jia;jie]
银行家
銀行家
bartender shi jiu zhe
侍酒者
侍酒者
basketball player [la;lan] qiu yun dong [yuan;yun;yun]
蓝球运动员
藍球運動員
biologist sheng wu xue [jia;jia;jie]
生物学家
生物學家
broker [jing;jing] [ji;ji]
经纪
經紀
bus driver gong [gong;gong] qi [che;ju] si ji
公共汽车司机
公共汽車司機
businessman shang ren
商人
商人
cashier chu na [yuan;yun;yun]
出纳员
出納員
chef chu shi
厨师
廚師
chemist, pharmacist [hua;hua] xue [jia;jia;jie] ,yao ji shi
化学家,药剂师
化學家,藥劑師
clerk [gan;gan] shi
干事
幹事
coach [jiao;jiao] lian
教练
教練
consultant gu wen
顾问
顧問
counsellor gu wen
顾问
顧問
dentist ya yi
牙医
牙醫
designer she ji shi
设计师
設計師
economist [jing;jing] [ji;ji] xue [jia;jia;jie]
经济学家
經濟學家
electrician dian gong
电工
電工
employee gu [yuan;yun;yun]
雇员
雇員
fireman xiao fang [yuan;yun;yun]
消防员
消防員
football player, soccer player zu qiu yun dong [yuan;yun;yun] ,zu qiu yun dong [yuan;yun;yun]
足球运动员,足球运动员
足球運動員,足球運動員
manager [jing;jing] li
经理
經理
optician yan jing shi
眼镜师
眼鏡師
physician yi shi
医师
醫師
police jing cha
警察
警察
president zong tong
总统
總統
programmer cheng xu [yuan;yun;yun]
程序员
程序員
psychiatrist jing shen bing yi sheng
精神病医生
精神病醫生
receptionist jie [dai;dai] [yuan;yun;yun]
接待员
接待員
researcher [yan;yan] jiu [yuan;yun;yun]
研究员
研究員
saleswoman ν: tui xiao [yuan;yun;yun]
女推销员
女推銷員
shopkeeper dian zhu
店主
店主
steward guan [jia;jia;jie]
管家
管家
taxi driver chu zu qi [che;ju] si ji
出租汽车司机
出租汽車司機
typist [da;da] zi [yuan;yun;yun]
打字员
打字員
worker gong [zuo;zuo;zuo] zhe
工作者
工作者

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 3


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-