Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
RESTAURANT : can guan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. bill, check
Answer: piao [ju;ju] ,jian [cha;zha]
票据,检查
票據,檢查

2. breakfast
Answer: zao can
早餐
早餐

3. buffet
Answer: zi zhu can
自助餐
自助餐


4. cuisine
Answer: peng [diao;tiao]
烹调
烹調

5. dinner
Answer: wan can
晚餐
晚餐

6. family
Answer: [jia;jia;jie] ting
家庭
家庭

7. lunch
Answer: wu can
午餐
午餐

8. meal
Answer: shan [shi;si]
膳食
膳食

9. menu
Answer: cai [chan;dan;shan]
菜单
菜單

10. order
Answer: ming [ling;ling;ling]
命令
命令

11. price
Answer: [jia;jie;jie] [ge;ge]
价格
價格

12. reservation
Answer: bao liu
保留
保留

13. snack
Answer: kuai can
快餐
快餐

14. table
Answer: zhuo

15. tip
Answer: ji qiao
技巧
技巧

16. toilet
Answer: [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間

17. vegetarian
Answer: su [shi;si] zhu yi zhe
素食主义者
素食主義者

18. waiter
Answer: shi zhe
侍者
侍者

19. waitress
Answer: ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
女服务员
女服務員

20. wine waiter
Answer: zhen jiu [de;di;di] [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
斟酒的服务员
斟酒的服務員

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : RESTAURANT


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-