Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
RESTAURANT : can guan

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : RESTAURANT

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
bill, check piao [ju;ju] ,jian [cha;zha]
票据,检查
票據,檢查
breakfast zao can
早餐
早餐
buffet zi zhu can
自助餐
自助餐
cuisine peng [diao;tiao]
烹调
烹調
dinner wan can
晚餐
晚餐
family [jia;jia;jie] ting
家庭
家庭
lunch wu can
午餐
午餐
meal shan [shi;si]
膳食
膳食
menu cai [chan;dan;shan]
菜单
菜單
order ming [ling;ling;ling]
命令
命令
price [jia;jie;jie] [ge;ge]
价格
價格
reservation bao liu
保留
保留
snack kuai can
快餐
快餐
table zhuo
tip ji qiao
技巧
技巧
toilet [xi;xian] shou [jian;jian]
洗手间
洗手間
vegetarian su [shi;si] zhu yi zhe
素食主义者
素食主義者
waiter shi zhe
侍者
侍者
waitress ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
女服务员
女服務員
wine waiter zhen jiu [de;di;di] [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
斟酒的服务员
斟酒的服務員

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : RESTAURANT


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-