Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
SCIENCE - STUDY 2 : ke xue -[yan;yan] jiu

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. accountancy
Answer: [hui;kuai] ji
会计
會計

2. aeronautics
Answer: hang [kong;kong] xue
航空学
航空學

3. anthropology
Answer: ren lei xue
人类学
人類學


4. archeology, archaeology
Answer: kao gu xue ,kao gu xue
考古学,考古学
考古學,考古學

5. astrology
Answer: [zhan;zhan] xing [shu;zhu]
占星术
占星術

6. calligraphy
Answer: shu fa
书法
書法

7. choreography
Answer: ba lei wu dao yi [shu;zhu]
芭蕾舞蹈艺术
芭蕾舞蹈藝術

8. cosmetology
Answer: zheng rong [shu;zhu]
整容术
整容術

9. economics
Answer: [jing;jing] [ji;ji]
经济
經濟

10. entomology
Answer: kun chong xue
昆虫学
昆蟲學

11. etiology, aetiology
Answer: yuan yin [lun;lun] ,yuan yin [lun;lun]
原因论,原因论
原因論,原因論

12. ornithology
Answer: [diao;niao] lei xue
鸟类学
鳥類學

13. radiology
Answer: fang she xue
放射学
放射學

14. rheology
Answer: liu bian xue
流变学
流變學

15. seismology
Answer: [de;di] zhen xue
地震学
地震學

16. sociology
Answer: she [hui;kuai] xue
社会学
社會學

17. telegraphy
Answer: dian xin fa
电信法
電信法

18. telepathy
Answer: telepathy
telepathy
telepathy

19. theology
Answer: shen xue
神学
神學

20. topology
Answer: [ta;tuo] pu [jie;jie] gou
拓扑结构
拓撲結構

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : SCIENCE - STUDY 2


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-