Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
SOCIETY - PEOPLE : she [hui;kuai] -ren men

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : SOCIETY - PEOPLE

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
acquaintance [xiang;xiang] [shi;zhi]
相识
相識
boyfriend nan peng you
男朋友
男朋友
classmate [tong;tong] xue
同学
同學
colleague [tong;tong] shi
同事
同事
companion ban lu:
伴侣
伴侶
comrade [tong;tong] zhi
同志
同志
fiancé fiancé
fiancé
fiancé
fianceé fianceé
fianceé
fianceé
folks huo ji
伙计
夥計
friend peng you
朋友
朋友
girlfriend ν: peng you
女朋友
女朋友
lover lian ren
恋人
戀人
neighbor lin ju
邻居
鄰居
playmate you ban
游伴
遊伴
relative [xiang;xiang] dui
相对
相對
roommate shi you
室友
室友
teammate dui you
队友
隊友
workmate gong you
工友
工友

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : SOCIETY - PEOPLE


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-