Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

JapaneseTranslation quiz 1b
Greetings : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Good Morning, Akio.

  Ohayō gozaimasu, Akio.

  Kudasai, Akio

  Sayōnara, Akio.

  Arigatō, Akio

  Half-n-half Clue
 

2.

Hello, Aina.

  Kudasai, Aina.

  Konnichiwa, Aina.

  Sayōnara, Aina.

  Arigatō, Aina.

  Half-n-half Clue
 

3.

How are you?

  Matane.

  Ogenki desu k?

  Dō desu ka?

  Sore ja mata.

  Half-n-half Clue
 

4.

Good Night, Sato.

  Oyasumi nasai, Sato.

  Sumimasen, Sato

  Sayōnara, Sato.

  Arogatō, Sato

  Half-n-half Clue
 

5.

What is your name?

  Watashi no namae wa nan desu ka?

  Kare no namae wa nan desu ka?

  Onamae wa nan desu ka?

  Okuni wa nan desu ka?

  Half-n-half Clue
 

6.

See you later, Hayato.

  Konbanwa, Hayato

  Sumimasen, Hayato

  Soreja mata, Hayato.

  Sayōnara, Hayato.

  Half-n-half Clue
 

7.

Very well, thank you.

  Konnichiwa

  Sumimasen

  Dōmō arigatō.

  Genki desu, arigatō.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Greetings - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -