Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

JapaneseTranslation quiz 1b
Greetings : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Good Luck, Ichiro.

  Sumimasen, Ichiro.

  Dōzo yoroshiku, Ichiro.

  Ganbatte kudasai, Ichiro.

  Hajimemashite, Ichiro. 

  Half-n-half Clue
 

2.

My name is Tarō.

  Anata no namae wa Tarō desu.

  Kare no namae wa Tarō desu.

  Watashi no tomodachi wa Tarō desu.

  Watashi no namae wa Tarō desu.

  Half-n-half Clue
 

3.

How do you do!

  Dō itashimashite.

  Dōmō arigatō.

  Dōzo yoroshiku.

  Hajimemashite.

  Half-n-half Clue
 

4.

See you later, Hayato.

  Sumimasen, Hayato

  Sayōnara, Hayato.

  Konbanwa, Hayato

  Soreja mata, Hayato.

  Half-n-half Clue
 

5.

What is your name?

  Kare no namae wa nan desu ka?

  Onamae wa nan desu ka?

  Watashi no namae wa nan desu ka?

  Okuni wa nan desu ka?

  Half-n-half Clue
 

6.

Good Evening, Ryo.

  Konbanwa, Ryo.

  Sumimasen, Ryo

  Sayōnara, Ryo.

  Arigatō, Ryo

  Half-n-half Clue
 

7.

Nice to meet you!

  Dō itashimashite.

  Hajimemashite,

  Dōzo yoroshiku onegai shimasu.

  Dōmō arigatō gozaimasu.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Greetings - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -