Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

JapaneseTranslation quiz 1b
Greetings : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Do you have any questions?

  Onamae wa nan desu ka?

  Kotae ga arimasu ka?

  Okuni wa nan desu ka?

  Shitsumon ga arimasu ka?

  Half-n-half Clue
 

2.

You are welcome.

  Onegai shimasu.

  Dō itashimashite

  Dōzo yoroshiku.

  Dōmō arigatō gozaimasu.

  Half-n-half Clue
 

3.

Good bye, Izumi.

  Konbanwa, Izumi.

  Sayōnara, Izumi.

  Arigatō, Izumi.

  Kudasai, Izumi.

  Half-n-half Clue
 

4.

See you later, Hayato.

  Konbanwa, Hayato

  Sumimasen, Hayato

  Soreja mata, Hayato.

  Sayōnara, Hayato.

  Half-n-half Clue
 

5.

Excuse me, Nori.

  Hajimemashite, Nori

  Sumimasen, Nori.

  Arigatō, Nori

  Konnichiwa, Nori

  Half-n-half Clue
 

6.

The pleasure is mine.

  Dōzo yoroshiku.

  Onegai shimasu.

  Dōmō arigatō gozaimasu.

  Kochira koso yoroshiku

  Half-n-half Clue
 

7.

Hello, Aina.

  Sayōnara, Aina.

  Konnichiwa, Aina.

  Arigatō, Aina.

  Kudasai, Aina.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Greetings - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -