Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

JapaneseTranslation quiz 1b
Greetings : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Very well, thank you.

  Dōmō arigatō.

  Sumimasen

  Konnichiwa

  Genki desu, arigatō.

  Half-n-half Clue
 

2.

Hello, Aina.

  Kudasai, Aina.

  Arigatō, Aina.

  Sayōnara, Aina.

  Konnichiwa, Aina.

  Half-n-half Clue
 

3.

The pleasure is mine.

  Kochira koso yoroshiku

  Onegai shimasu.

  Dōzo yoroshiku.

  Dōmō arigatō gozaimasu.

  Half-n-half Clue
 

4.

How do you do!

  Dōzo yoroshiku.

  Hajimemashite.

  Dōmō arigatō.

  Dō itashimashite.

  Half-n-half Clue
 

5.

Good Luck, Ichiro.

  Sumimasen, Ichiro.

  Ganbatte kudasai, Ichiro.

  Dōzo yoroshiku, Ichiro.

  Hajimemashite, Ichiro. 

  Half-n-half Clue
 

6.

Good Morning, Akio.

  Arigatō, Akio

  Kudasai, Akio

  Ohayō gozaimasu, Akio.

  Sayōnara, Akio.

  Half-n-half Clue
 

7.

How are you?

  Sore ja mata.

  Dō desu ka?

  Matane.

  Ogenki desu k?

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Greetings - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -