Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

JapaneseTranslation quiz 1b
Greetings : English - Japanese


What is the Japanese translation (equivalent) for each English sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

See you later, Hayato.

  Sumimasen, Hayato

  Sayōnara, Hayato.

  Konbanwa, Hayato

  Soreja mata, Hayato.

  Half-n-half Clue
 

2.

I will see you soon.

  Yoroshiku.

  Arigatō.

  Ja mata.

  Sayōnara.

  Half-n-half Clue
 

3.

Excuse me, Nori.

  Hajimemashite, Nori

  Sumimasen, Nori.

  Arigatō, Nori

  Konnichiwa, Nori

  Half-n-half Clue
 

4.

What is your name?

  Okuni wa nan desu ka?

  Kare no namae wa nan desu ka?

  Onamae wa nan desu ka?

  Watashi no namae wa nan desu ka?

  Half-n-half Clue
 

5.

Good Morning, Akio.

  Kudasai, Akio

  Ohayō gozaimasu, Akio.

  Sayōnara, Akio.

  Arigatō, Akio

  Half-n-half Clue
 

6.

Good Night, Sato.

  Oyasumi nasai, Sato.

  Sumimasen, Sato

  Arogatō, Sato

  Sayōnara, Sato.

  Half-n-half Clue
 

7.

That's wonderful!

  Ogenki desu.

  Subarashī desu.

  Dōzo yoroshiku.

  Yoroshiku.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • /cgi/online/serve.cgi/squizzes/japanese/learn/japanesesl1.html
  • Contact Info © 1999-2020 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -