Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 5a
Numbers - Japanese - English


What is the English translation (equivalent) for each Japanese sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Ikkanen ni ikutsu tsuki ga arimasu ka?

  How many days are there in one year?

  How many weeks are there in one month?

  How many days are there in one month?

  How many months are there in one year?

  Half-n-half Clue
 

2.

Watashi wa jūkyū sai desu.

  I'm ten years old.

  I'm nineteen years old.

  I'm nine years old.

  I'm not nineteen years old.

  Half-n-half Clue
 

3.

Sono shōgakusei wa kyū sai desu.

  That schoolgirl is nine years old.

  The school is functioning since eight years.

  This schoolboy is eight years old.

  That student is nine years old.

  Half-n-half Clue
 

4.

Gozen hachi ji yon jū pun desu.

  It's 10:15 pm

  It's 8:04 am.

  It's 8:40 am.

  It's 9:00 am

  Half-n-half Clue
 

5.

Watashi no ojīsan wa hachijū  sai desu.

  The old man lived for hundred years.

  My grandfather is eighty years old.

  I am eighty years old.

  The old woman lived for hundred years.

  Half-n-half Clue
 

6.

Karera no musuko wa sanjū sai desu.

  Their son is thirty years old.

  I am thirty years old.

  He is is thirteen years old.

  I am is thirteen years old.

  Half-n-half Clue
 

7.

Isshū ni ikutsu hi ga arimasu ka?

  Y a-t-il combien de jours dans une  semaine?

  Y a-t-il combien de jours dans un mois?

  Y a-t-il combien de jours dans une année?

  Y a-t-il combien de semaines dans un mois?

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Numbers - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -