Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) > Japanese Self Study & Translation >

Japanese Translation quiz 5a
Numbers - Japanese - English


What is the English translation (equivalent) for each Japanese sentence below?

Formats Japanese Self-Study Worksheet Japanese Self-Study Exercise Quiz Review
Multiple choice | Match the Columns

Your Performance  

1.

Kono nekutai wa hassen en desu.

  This gown costs a million yen.

  This skirt costs eight thousand yen.

  The tie costs three hundred yen.

  This tie costs eight thousand yen.

  Half-n-half Clue
 

2.

Sono shōgakusei wa kyū sai desu.

  The school is functioning since eight years.

  That schoolgirl is nine years old.

  That student is nine years old.

  This schoolboy is eight years old.

  Half-n-half Clue
 

3.

Byōin no denwa bangō wa 0231 no 56 no 4782 desu.

  My mobile phone number is 0231-56-4782.

  My phone number is 0231-56-4782.

  The telephone number of the museum is 0231-56-4782.

  The telephone number of the hospital is 0231-56-4782.

  Half-n-half Clue
 

4.

Karera no musuko wa sanjū sai desu.

  I am is thirteen years old.

  I am thirty years old.

  He is is thirteen years old.

  Their son is thirty years old.

  Half-n-half Clue
 

5.

Hakubutsukan no denwa bangō wa nan ban desu ka?

  What is your new mobile phone number?

  What is the telephone number of the museum?

  What is the address of the museum?

  Have I given you my new cell number?

  Half-n-half Clue
 

6.

Watashitachi wa kodomo ga futari arimasu. 

  I have two kids.

  We do not have kids.

  We have kids.

  We have two kids.

  Half-n-half Clue
 

7.

Watashi wa gogo nana ji ni uchi e kaerimasu.

  I return home at 7 o'clock in the evening.

  We return home at 6.30 in the evening.

  He returned home at late in the evening.

  I returned home at 7 o'clock in the evening.

  Half-n-half Clue
 


 
23 more pages in Japanese Self Study & Translation


Related Link(s)
  • Numbers - Japanese to English
  • Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
    Previous
    -
    Next
    -