Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review

Hide all answers   View all answers   Print   Try the Quiz

Quiz : Translate the following word(s) from English
Quiz : fan yi yi xia ci cheng ying [yu;yu]1. bank teller
Answer: yin [hang;hang;heng;xing] chu na [yuan;yun;yun]
银行出纳员
銀行出納員

2. bell boy
Answer: xiang ling nan hai
响铃男孩
響鈴男孩

3. bibliographer
Answer: bian ji shu mu zhe
编辑书目者
編輯書目者


4. clown
Answer: xiao chou
小丑
小丑

5. cowboy
Answer: niu [zai;zi;zi]
牛仔
牛仔

6. decorator
Answer: zhuang shi [yuan;yun;yun]
装饰员
裝飾員

7. dressmaker
Answer: cai [feng;feng]
裁缝
裁縫

8. film director
Answer: dian ying dao yan
电影导演
電影導演

9. florist
Answer: mai hua ren
卖花人
賣花人

10. forest ranger
Answer: sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]
森林别动队员
森林別動隊員

11. fortuneteller
Answer: [zhan;zhan] [bo;bu] zhe
占卜者
占卜者

12. garbage collector, dustman
Answer: la ji shou ji gong ,la ji shou ji gong
垃圾收集工,垃圾收集工
垃圾收集工,垃圾收集工

13. historian
Answer: shi xue [jia;jia;jie]
史学家
史學家

14. housewife
Answer: zhu fu
主妇
主婦

15. hunter
Answer: lie ren
猎人
獵人

16. lawyer, barrister,counselor
Answer: lu: shi ,lu: shi ,gu wen
律师,律师,顾问
律師,律師,顧問

17. librarian
Answer: tu shu guan li [yuan;yun;yun]
图书管理员
圖書管理員

18. masseur
Answer: nan an [ma;mo] shi
男按摩师
男按摩師

19. meteorologist
Answer: qi xiang xue [jia;jia;jie]
气象学家
氣象學家

20. miner
Answer: kuang gong
矿工
礦工

21. model
Answer: [mo;mu] xing
模型
模型

22. nanny, nursemaid
Answer: bao mu ,bao mu
保姆,保母
保姆,保母

23. nun
Answer: ∋ gu
尼姑
尼姑

24. pathologist
Answer: bing li xue [jia;jia;jie]
病理学家
病理學家

25. peasant
Answer: nong min
农民
農民

26. philosopher
Answer: zhe xue [jia;jia;jie]
哲学家
哲學家

27. physicist
Answer: wu li xue [jia;jia;jie]
物理学家
物理學家

28. policewoman
Answer: ν: jing
女警
女警

29. psychologist
Answer: xin li xue [jia;jia;jie]
心理学家
心理學家

30. radiologist
Answer: fang she xue [jia;jia;jie]
放射学家
放射學家

31. reporter
Answer: ji zhe
记者
記者

32. social worker
Answer: she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe
社会工作者
社會工作者

33. sports instructor
Answer: xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]
炫耀辅导员
炫耀輔導員

34. state agent
Answer: zhuang tai dai li
状态代理
狀態代理

35. stewardess
Answer: [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie
空中小姐
空中小姐

36. system analyst
Answer: [ji;xi] tong [fen;fen] xi [yuan;yun;yun]
系统分析员
系統分析員

37. tax inspector
Answer: shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]
税审查员
稅審查員

38. technician
Answer: ji [shu;zhu] [yuan;yun;yun]
技术员
技術員

39. telepathist
Answer: [chuan;zhuan] xin [shu;zhu] zhe
传心术者
傳心術者

40. telephone operator, telephonist
Answer: dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng
电话接线员,接线生
電話接線員,接線生

41. therapist
Answer: zhi liao shi
治疗师
治療師

42. tobacconist
Answer: [yan;yin] cao ling shou shang
烟草零售商
煙草零售商

43. tourist guide
Answer: lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]
旅游指南
旅遊指南

44. travel agent
Answer: lu: [hang;hang;heng;xing] dai li ren
旅行代理人
旅行代理人

45. truck driver
Answer: [ka;qia] [che;ju] si ji
卡车司机
卡車司機

46. undertaker
Answer: cheng ban ren
承办人
承辦人

47. veterinarian
Answer: shou yi
兽医
獸醫

48. waitress
Answer: ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
女服务员
女服務員

49. welder
Answer: han gong
焊工
銲工

50. window cleaner
Answer: feng chuang qing jie qi
风窗清洁器
風窗清潔器

  Try the Quiz :     Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-