Syvum Home Page

Home > Learn > Vocabulary > Chinese (Pinyin) > Print Preview

Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game
OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye

Formats Word List Worksheet / Test Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Review
Table | List

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4

About Button apid Just what you need to know!
eview

English - ying [yu;yu] Chinese (Pinyin) - han [yu;yu] (yi yi )Explanation
bank teller yin [hang;hang;heng;xing] chu na [yuan;yun;yun]
银行出纳员
銀行出納員
bell boy xiang ling nan hai
响铃男孩
響鈴男孩
bibliographer bian ji shu mu zhe
编辑书目者
編輯書目者
clown xiao chou
小丑
小丑
cowboy niu [zai;zi;zi]
牛仔
牛仔
decorator zhuang shi [yuan;yun;yun]
装饰员
裝飾員
dressmaker cai [feng;feng]
裁缝
裁縫
film director dian ying dao yan
电影导演
電影導演
florist mai hua ren
卖花人
賣花人
forest ranger sen lin [bie;bie] dong dui [yuan;yun;yun]
森林别动队员
森林別動隊員
fortuneteller [zhan;zhan] [bo;bu] zhe
占卜者
占卜者
garbage collector, dustman la ji shou ji gong ,la ji shou ji gong
垃圾收集工,垃圾收集工
垃圾收集工,垃圾收集工
historian shi xue [jia;jia;jie]
史学家
史學家
housewife zhu fu
主妇
主婦
hunter lie ren
猎人
獵人
lawyer, barrister,counselor lu: shi ,lu: shi ,gu wen
律师,律师,顾问
律師,律師,顧問
librarian tu shu guan li [yuan;yun;yun]
图书管理员
圖書管理員
masseur nan an [ma;mo] shi
男按摩师
男按摩師
meteorologist qi xiang xue [jia;jia;jie]
气象学家
氣象學家
miner kuang gong
矿工
礦工
model [mo;mu] xing
模型
模型
nanny, nursemaid bao mu ,bao mu
保姆,保母
保姆,保母
nun ∋ gu
尼姑
尼姑
pathologist bing li xue [jia;jia;jie]
病理学家
病理學家
peasant nong min
农民
農民
philosopher zhe xue [jia;jia;jie]
哲学家
哲學家
physicist wu li xue [jia;jia;jie]
物理学家
物理學家
policewoman ν: jing
女警
女警
psychologist xin li xue [jia;jia;jie]
心理学家
心理學家
radiologist fang she xue [jia;jia;jie]
放射学家
放射學家
reporter ji zhe
记者
記者
social worker she [hui;kuai] gong [zuo;zuo;zuo] zhe
社会工作者
社會工作者
sports instructor xuan yao fu dao [yuan;yun;yun]
炫耀辅导员
炫耀輔導員
state agent zhuang tai dai li
状态代理
狀態代理
stewardess [kong;kong] [zhong;zhong] xiao jie
空中小姐
空中小姐
system analyst [ji;xi] tong [fen;fen] xi [yuan;yun;yun]
系统分析员
系統分析員
tax inspector shui shen [cha;zha] [yuan;yun;yun]
税审查员
稅審查員
technician ji [shu;zhu] [yuan;yun;yun]
技术员
技術員
telepathist [chuan;zhuan] xin [shu;zhu] zhe
传心术者
傳心術者
telephone operator, telephonist dian hua jie xian [yuan;yun;yun] ,jie xian sheng
电话接线员,接线生
電話接線員,接線生
therapist zhi liao shi
治疗师
治療師
tobacconist [yan;yin] cao ling shou shang
烟草零售商
煙草零售商
tourist guide lu: you [zhi;zhi;zhi] [na;nan]
旅游指南
旅遊指南
travel agent lu: [hang;hang;heng;xing] dai li ren
旅行代理人
旅行代理人
truck driver [ka;qia] [che;ju] si ji
卡车司机
卡車司機
undertaker cheng ban ren
承办人
承辦人
veterinarian shou yi
兽医
獸醫
waitress ν: [fu;fu] wu [yuan;yun;yun]
女服务员
女服務員
welder han gong
焊工
銲工
window cleaner feng chuang qing jie qi
风窗清洁器
風窗清潔器

Try the Quiz : Chinese (Pinyin) Vocabulary Word List and Game : OCCUPATIONS and PROFESSIONS 4


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-