Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Classroom : English - Japanese Translation Game
(Kyōshitsu : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

answer 

  kotae

  kyoushitsu, kyōshitsu

  tekisuto

  tsukue

  Half-n-half Clue
 

2.

book 

  enpitsukezuri

  hakuboku

  hon

  kyousei, kyōsei

  Half-n-half Clue
 

3.

study (verb) 

  doukyuusei, dōkyūsei

  hon

  toshokan

  benkyou shimasu, benkyō shimasu

  Half-n-half Clue
 

4.

study (noun) 

  isu

  tsuugakukaban, tsūgakukaban

  gaku

  benkyouka, benkyōka

  Half-n-half Clue
 

5.

correction 

  kyousei, kyōsei

  nouto, nōto

  enpitsu

  toshokan

  Half-n-half Clue
 

6.

chair 

  isu

  gaku

  enpitsukezuri

  kaban

  Half-n-half Clue
 

7.

teacher 

  kaikyuu, kaikyū

  keshigomu

  hon

  sensei

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2022 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-