Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Airport : English - Japanese Translation Game
(Kūkō : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

gate 

  Kanzei

  kukou, kūkō

  geeto, gēto

  kokunai

  Half-n-half Clue
 

2.

confirmation 

  yoyaku

  kakunin

  eahosutesu

  esukareetaa, esukarētā 

  Half-n-half Clue
 

3.

water 

  mizu

  shiitoberuto, shītoberuto

  kaato, kāto

  sashou, biza

  Half-n-half Clue
 

4.

foreign currency 

  kakunin

  gaika

  saishokushugisha

  choukatenimotsu

  Half-n-half Clue
 

5.

money exchange 

  zaseki, shīto

  bagejjikureemu, bagejjikurēmu

  ryoken, pasupōto

  kawase

  Half-n-half Clue
 

6.

meal 

  menzei

  furaitonanbaa, furaitonanbā

  gohan

  erebeetaa, erebētā

  Half-n-half Clue
 

7.

customs clearance

  hakaru

  mizu

  Kanzei

  tsuukan, tsūkan

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2021 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-