Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Airport : English - Japanese Translation Game
(Kūkō : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

shop 

  kanzei

  mise

  sashou, biza

  nimotsu

  Half-n-half Clue
 

2.

airline 

  nimotsusha

  earain

  menzei

  joukyaku, jōkyaku

  Half-n-half Clue
 

3.

money exchange 

  saishokushugisha

  mizu

  kazoku

  kawase

  Half-n-half Clue
 

4.

toilet 

  madogawa no seki

  otearai

  kakunin

  bangou, bangō

  Half-n-half Clue
 

5.

escalator 

  bagejjikureemu, bagejjikurēmu

  esukareetaa, esukarētā 

  kaato, kāto

  taaminaru, tāminaru

  Half-n-half Clue
 

6.

number 

  okane

  nimotsusha

  madogawa no seki

  bangou, bangō

  Half-n-half Clue
 

7.

airport 

  kukou, kūkō

  mizu

  kokunai

  nimotsu

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-