Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Airport : English - Japanese Translation Game
(Kūkō : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

customs duty 

  yoyaku

  kazoku

  Kanzei

  nyuukoku, nyūkoku

  Half-n-half Clue
 

2.

baggage van 

  hakaru

  furaitonanbaa, furaitonanbā

  nimotsusha

  kakunin

  Half-n-half Clue
 

3.

immigration 

  ginkou, ginkō

  esukareetaa, esukarētā 

  nyuukoku, nyūkoku

  kakunin

  Half-n-half Clue
 

4.

money exchange 

  kawase

  geeto, gēto

  zaseki, shīto

  kokusai

  Half-n-half Clue
 

5.

meal 

  kokunai

  gohan

  zeinkanri

  geeto, gēto

  Half-n-half Clue
 

6.

passenger 

  joukyaku, jōkyaku

  saishokushugisha

  ryoken, pasupōto

  hikoushi, hikōshi

  Half-n-half Clue
 

7.

telephone 

  shiitoberuto, shītoberuto

  denwa

  choukatenimotsu

  kokusai

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-