Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Airport : English - Japanese Translation Game
(Kūkō : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

domestic 

  bagejjikureemu, bagejjikurēmu

  eahosutesu

  Kanzei

  kokunai

  Half-n-half Clue
 

2.

money exchange 

  kawase

  earain

  menzei

  denwa

  Half-n-half Clue
 

3.

customs duty 

  esukareetaa, esukarētā 

  Kanzei

  zeinkanri

  saishokushugisha

  Half-n-half Clue
 

4.

baggage, luggage 

  okane

  nimotsu

  shokudou, shokudō

  ken

  Half-n-half Clue
 

5.

baggage allowance 

  nimotsuseigen

  hakaru

  menzei

  kanzei

  Half-n-half Clue
 

6.

currency 

  sunakku

  tsuuka, tsūka

  menzei

  kanzei

  Half-n-half Clue
 

7.

air hostess  

  eahosutesu

  kawase

  kokunai

  zaseki, shīto

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2017 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-