Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Airport : English - Japanese Translation Game
(Kūkō : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

snack 

  hikouki, hikōki

  shokudou, shokudō

  sunakku

  zeinkanri

  Half-n-half Clue
 

2.

aisle seat  

  eahosutesu

  tsuurogawa, tsūrogawa

  hikouki, hikōki

  saishokushugisha

  Half-n-half Clue
 

3.

window seat 

  bagejjikureemu, bagejjikurēmu

  yoyaku

  madogawa no seki

  esukareetaa, esukarētā 

  Half-n-half Clue
 

4.

water 

  tsuuka, tsūka

  ryoken, pasupōto

  mizu

  hikouki, hikōki

  Half-n-half Clue
 

5.

weigh 

  hakaru

  yoyaku

  hikoushi, hikōshi

  shokudou, shokudō

  Half-n-half Clue
 

6.

baggage, luggage 

  nimotsu

  geeto, gēto

  ryoken, pasupōto

  ken

  Half-n-half Clue
 

7.

visa 

  joukyaku, jōkyaku

  tsuukan, tsūkan

  nimotsu

  sashou, biza

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-