Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Restaurant : English - Japanese Translation Game
(Ryōriya : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

wine 

  yokaku

  shokuji

  shiru, soppu

  kajitsushu, wain

  Half-n-half Clue
 

2.

corn 

  pan

  kokumotsu

  haabu, hābu

  okashi

  Half-n-half Clue
 

3.

waitress 

  chuumon, chūmon

  masu, turauto

  jokyuu, jokyū

  shokuji

  Half-n-half Clue
 

4.

toilet 

  sakana

  asagohan

  tamago

  otearai

  Half-n-half Clue
 

5.

yoghurt 

  saishokushugisha

  dezaato, dezāto

  hakkounyuu, hakkounyū

  tamago

  Half-n-half Clue
 

6.

beef         

  kazoku

  kajitsushu, wain

  gyuuniku, gyūniku

  hamu

  Half-n-half Clue
 

7.

tuna 

  mizu

  maguro

  youniku, yōniku

  haabu, hābu

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-