Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Food & Drink : English - Japanese Translation Game
(Tabemono to Nomimono : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

fish       

  sakana

  gyuuniku, gyūniku

  aamondo, āmondo

  cha

  Half-n-half Clue
 

2.

honey 

  haabu, hābu

  aamondo, āmondo

  tamago

  hachimitsu

  Half-n-half Clue
 

3.

mustard 

  aamondo, āmondo

  koohii, kōhī

  ootomugi, ōtomugi

  karashi

  Half-n-half Clue
 

4.

wine 

  hamu

  nyuuraku, nyūraku, bataa, batā

  heezerunattsu, hēzerunattsu

  kajitsushu, wain

  Half-n-half Clue
 

5.

ham 

  maguro

  koushou

  hamu

  aamondo, āmondo

  Half-n-half Clue
 

6.

turkey 

  karashi

  shichimenchou, shichimenchō

  hakkounyuu, hakkōnyū

  kome

  Half-n-half Clue
 

7.

lamb 

  oomugi 

  mizu

  youniku, yōniku, ramu

  kyandei 

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2023 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-