Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Food & Drink : English - Japanese Translation Game
(Tabemono to Nomimono : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

barley 

  ootomugi, ōtomugi

  kamoniku

  youniku, yōniku, ramu

  oomugi 

  Half-n-half Clue
 

2.

trout 

  shichimenchou, shichimenchō

  kakin

  masu, turauto

  hamu

  Half-n-half Clue
 

3.

hazelnut 

  cha

  heezerunattsu, hēzerunattsu

  kajitsushu, wain

  pan

  Half-n-half Clue
 

4.

oats 

  ootomugi, ōtomugi

  hamu

  niwatori

  kyandei 

  Half-n-half Clue
 

5.

ham 

  hamu

  haabu, hābu

  oomugi 

  kajitsushu, wain

  Half-n-half Clue
 

6.

walnut 

  kome

  hachimitsu

  kurumi

  nyuuraku, nyūraku, bataa, batā

  Half-n-half Clue
 

7.

pork 

  shio

  oomugi 

  butaniku

  sakana

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-