Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Food & Drink : English - Japanese Translation Game
(Tabemono to Nomimono : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

butter 

  kanraku, chiizu, chīzu

  gyuuniku, gyūniku

  heezerunattsu, hēzerunattsu

  nyuuraku, nyūraku, bataa, batā

  Half-n-half Clue
 

2.

walnut 

  shichimenchou, shichimenchō

  hakkounyuu, hakkōnyū

  kurumi

  kokumotsu

  Half-n-half Clue
 

3.

turkey 

  shichimenchou, shichimenchō

  kamoniku

  hakkounyuu, hakkōnyū

  cha

  Half-n-half Clue
 

4.

wheat 

  komugi

  hamu

  pan

  karashi

  Half-n-half Clue
 

5.

yoghurt 

  butaniku

  hakkounyuu, hakkōnyū

  kyandei 

  kokumotsu

  Half-n-half Clue
 

6.

almond 

  gyuuniku, gyūniku

  nyuuraku, nyūraku, bataa, batā

  shichimenchou, shichimenchō

  aamondo, āmondo

  Half-n-half Clue
 

7.

soup 

  haabu, hābu

  shiru, soppu

  okashi

  abura

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-