Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Food & Drink : English - Japanese Translation Game
(Tabemono to Nomimono : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

oats 

  ootomugi, ōtomugi

  komugi

  kyandei 

  heezerunattsu, hēzerunattsu

  Half-n-half Clue
 

2.

lamb 

  okashi

  koushou

  koohii, kōhī

  youniku, yōniku, ramu

  Half-n-half Clue
 

3.

wine 

  komugi

  kajitsushu, wain

  hamu

  koushou

  Half-n-half Clue
 

4.

pasta 

  sakana

  pasuta

  kokumotsu

  masu, turauto

  Half-n-half Clue
 

5.

rice         

  abura

  kome

  heezerunattsu, hēzerunattsu

  haabu, hābu

  Half-n-half Clue
 

6.

salt

  cha

  heezerunattsu, hēzerunattsu

  shio

  maguro

  Half-n-half Clue
 

7.

milk 

  ootomugi, ōtomugi

  hachimitsu

  nyuuraku, nyūraku, bataa, batā

  gyuunyuu, gyūnyū

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-