Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Fruits & Vegetables : English - Japanese Translation Game
(Kudamono to Yasai : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

pineapple  

  kajitsu

  serori

  hourensou, hōrensō

  painappuru

  Half-n-half Clue
 

2.

sweet potato

  anzu

  satsumaimo

  piiman, pīman

  momo

  Half-n-half Clue
 

3.

olive

  nasu

  chisha, retasu

  momo

  oriibu, orību

  Half-n-half Clue
 

4.

turnip 

  kabu

  gureepufuruutsu, gurēpufurūtsu

  asuparagasu

  kajitsu

  Half-n-half Clue
 

5.

lettuce 

  chisha, retasu

  nashi

  takenoko

  kabocha

  Half-n-half Clue
 

6.

banana

  tomato

  endou, endō

  naganegi

  banana

  Half-n-half Clue
 

7.

garlic 

  ninniku

  zukkiini, zukkīni

  uri, meron

  kinoko

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2024 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-