Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Fruits & Vegetables : English - Japanese Translation Game
(Kudamono to Yasai : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

parsley 

  satsumaimo

  natsumeyashi

  seri

  zukkiini, zukkīni

  Half-n-half Clue
 

2.

orange

  abokado

  mikan, orenji

  budou, budō

  uri, meron

  Half-n-half Clue
 

3.

apple     

  zukkiini, zukkīni

  toumorokoshi (tōmorokoshi)

  anzu

  ichijiku

  Half-n-half Clue
 

4.

mushroom 

  kajitsu

  budou, budō

  nashi

  kinoko

  Half-n-half Clue
 

5.

radish 

  ninniku

  hanayasai

  abokado

  daikon

  Half-n-half Clue
 

6.

carrot 

  serori

  budou, budō

  minto

  ninjin

  Half-n-half Clue
 

7.

tomato 

  oriibu, orību

  asuparagasu

  hanayasai

  tomato

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2019 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-