Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Fruits & Vegetables : English - Japanese Translation Game
(Kudamono to Yasai : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

berry 

  kajitsu

  gureepufuruutsu, gurēpufurūtsu

  kinoko

  mikan, orenji

  Half-n-half Clue
 

2.

parsley 

  kaki

  zukkiini, zukkīni

  seri

  kiichigo

  Half-n-half Clue
 

3.

pumpkin 

  momo

  gureepufuruutsu, gurēpufurūtsu

  kabocha

  oriibu, orību

  Half-n-half Clue
 

4.

cucumber 

  banana

  ringo

  kyuuri, kyūri

  abokado

  Half-n-half Clue
 

5.

soya beans

  daizu

  kabu

  tamana, kyabetsu

  ninniku

  Half-n-half Clue
 

6.

lettuce 

  nasu

  chisha, retasu

  nashi

  uri, meron

  Half-n-half Clue
 

7.

green beans 

  mame

  ichigo

  satsumaimo

  natsumeyashi

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2022 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-