Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Fruits & Vegetables : English - Japanese Translation Game
(Kudamono to Yasai : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

fig

  serori

  ichijiku

  kaki

  aateichooku, āteichōku

  Half-n-half Clue
 

2.

avocado

  kiichigo

  natsumeyashi

  abokado

  zukkiini, zukkīni

  Half-n-half Clue
 

3.

grapes

  budou, budō

  endou, endō

  satsumaimo

  banana

  Half-n-half Clue
 

4.

strawberry

  nasu

  ichigo

  seri

  oriibu, orību

  Half-n-half Clue
 

5.

ginger

  shouga, shōga

  kajitsu

  ume

  budou, budō

  Half-n-half Clue
 

6.

artichoke      

  minto

  aateichooku, āteichōku

  piiman, pīman

  kaki

  Half-n-half Clue
 

7.

spring onion, scallion

  kyuuri, kyūri

  endou, endō

  naganegi

  hanayasai

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2018 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-