Syvum Home Page

Home > Quiz Games > English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu) >

Restaurant : English - Japanese Translation Game
(Ryōriya : Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Quick Reference      
Given the English word, identify the Japanese word (Romaji).

Formats Japanese Course Japanese Worksheets Reverse Worksheet / Test Paper Quiz English - Japanese Reverse Quiz Quiz Reverse Quiz Review
Multiple choice | Fill in the blanks | Hangman | Flash Cards

Your Performance  

1.

wine 

  kokumotsu

  kajitsushu, wain

  kanraku

  saishokushugisha

  Half-n-half Clue
 

2.

menu 

  pan

  nyuuraku, nyūraku

  kondate

  sakana

  Half-n-half Clue
 

3.

soup 

  pasuta

  shichimenchou, shichimenchō

  shiru, soppu

  hamu

  Half-n-half Clue
 

4.

ham 

  koohii, kōhī

  hamu

  hachimitsu

  dezaato, dezāto

  Half-n-half Clue
 

5.

corn 

  koohii, kōhī

  kokumotsu

  kajitsushu, wain

  gohan

  Half-n-half Clue
 

6.

yoghurt 

  hakkounyuu, hakkounyū

  kyuuji, kyūji

  sunakku

  haabu, hābu

  Half-n-half Clue
 

7.

family 

  kazoku

  jokyuu, jokyū

  hirugohan

  daika

  Half-n-half Clue
 


 
26 more pages in English - Japanese Translation Games (Eigo - Nihongo Hon'yaku Gēmu)


Contact Info © 1999-2023 Syvum Technologies Inc. Privacy Policy Disclaimer and Copyright
Previous
-
Next
-